aboutus

佛山市尚德机械有限公司

佛山市尚德机械有限公司 佛山市尚德机械有限公司 佛山市尚德机械有限公司 佛山市尚德机械有限公司 佛山市尚德机械有限公司
1 2 3. 4 5
佛山市尚德机械有限公司
<-视频 图片->
نوع کسب و کار: سازنده
توزیع کننده / عمده
صادرکننده
فروشنده
صفحهاصلیبازار: آمریکایشمالی
آمریکایجنوبی
اروپای غربی
اروپای شرقی
آسیایشرقی
جنوبشرقیآسیا
خاورمیانه
افریقا
اقیانوسیه
درسراسرجهان
مارکهای: 佛山尚德
سال تاسیس: 2015
صادراتکامپیوتر: 40% - 50%
دربارهی ما
معرفی

尚德تولیدکنندهحرفهایدستگاهبستهبندیفرمعمودیبابیشازدهسالتجربهاست。佛山واقعشدهاستکهبسیارنزدیکبهگوانگژووهنگکنگاست。

دستگاههایvffباانواعروشهایپرکردن(多线程秤،螺旋填料،杯حجمی،پمپوغیره)برایبستهبندیاکثرمحصولاتغذاییوغیرغذاییازجملهپاور،گرانولومحصولاتمایعدرانواعمختلفکیسهازجملهبالشیکپارچهشدهاند。کیف،کیفبالشیبایوروشکاف/سوراخپانچیا衣袖،ساشهوچهارکیسهمهروغیره

دستگاههایبستهبندیارزانقیمتوارزانقیمتمابرایشرکتهاییکهمایلبهاتوماسیونفرآیندهایبستهبندیخودهستندبرایاولینبارویاتولیدکنندهبزرگترکهبهدنبالتولیدوبهرهوریبیشتراست،مناسباست。
چین佛山尚德机械有限公司نمایه شرکت 0 چین佛山尚德机械有限公司نمایه شرکت
چین佛山尚德机械有限公司نمایه شرکت 2

تاریخ

ماشین آلات سونچون ،تاسیسدرسال2006،ثبتشدهدرسال2015،دارایبیشاز10سالتجربهوتحقیقدرمورددستگاهvffباانواعروشهایپرشدن(多头秤،螺钉剂量与螺旋填料،杯容量杯،泵وغیره)استکهبیشترآنهارادربرگرفتهاست。دستگاه های بسته بندی مواد غذایی و غیر غذایی。
2015年درآغازسالبازاریابیدرخارجازکشورآغازمیشود،صادراتدرآمریکایجنوبی،آسیایمرکزیوجنوبی،اروپاوآفریقاوسایرمناطقجهان。
2016年成功研发出稳定称重的精密包装机械。 در سال 2016 با موفقیت یک ماشین آلات بسته بندی دقیق با وزن پایدار را توسعه داد. 稳定性在包装机械行业中处于前列。 ثبات در ردیف اول صنعت دستگاه بسته بندی است。
2017年初,顺天研发了一种高速称重包装机,平均速度是普通机器的两倍,打破了传统的包装机速度,大大提高了效率和生产率。 دراوایلسال2017،顺天یکنوعدستگاهبستهبندیتوزینباسرعتبالاراموردبررسیقرارداد،میانگینسرعتدوبرابردستگاهمعمولیاستوباشکستنسنتسرعتدستگاهبستهبندی،اینکارآییوبهرهوریراتاحدزیادیبهبوددادهاست。 目前,顺天在包装行业领域已获得多项专利。 علاوهبراین،顺天تاکنونتعدادیازحقثبتاختراعاترادرزمینهصنعتبستهبندیدریافتکردهاست。

سرویس

خدماتپیشفروش
*اگراطلاعاتیدرموردمحصولاتشمابدانید،پیشنهاداتدقیقارائهدهید。
* محصولات خود را برای ما ارسال کنید。
* از کارخانه ما در هر زمان بازدید کنید。
خدمات پس از فروش
*آموزشنحوهنصبواستفادهازدستگاهقبلازتحویل。
* ماشین تحویل با دستی。ارائهویدئو
* مهندسان موجود برای خدمات ماشین آلات در خارج از کشور.

تیمما

顺天包 共有40名员工,拥有丰富经验的研发团队开发新产品,并可根据您的产品特点和现场定制。 40کدرمجموعارمند،تیمتحقیقوتوسعهباتجربهغنیمحصولاتجدیدیراتولیدمیکنندوبراساسشخصیتمحصولاتوسایتخودسفارشیسازیمیکنند。 任何咨询和疑问,我们都会尽快得到专业销售人员的解答。 هرگونه مشاوره و سؤالی به زودی جواب فروش حرفه ای ما را می گیرد. 每套机器将在交货前24小时或72小时工作。 هرمجموعهدستگاه24ساعتیا72ساعتقبلازتحویلکارمیکند。

ساختمان آر اند دی

顺天包گروه研发یکیازبخشهایبسیارعالیاست،80٪مهندسفارغالتحصیلازدانشگاههستندکهدارایتخصصدرقالبهستند،بیشترآنها3سالتجربهدرساختقالبدارند。آنهاماهروسرشارازروحیهنوآوریهستند،میتوانندقالبرامطابقباپیشنویسطراحیشدهواندازهموردنیازخودبسازند

بخش بازار

بخشبازارباانجامتحقیقاتبازاروشناساییمشتریانجدید،پشتیبانیمؤثریرابرایگسترشبخشفروشارائهمیدهد。

واحد فروش

ارتباطبامشتریاندرموردمحصولات،کمکبهمشتریدرانتخابمناسبوارائهبهترینراهحلوارتباطبابخشتولید。

پتولید مثلدپارتمان

کارکنانعملیاتگروهتولیدقبلازکاردستگاهکاملاًآموزشمیبینند،آنهابرایاطمینانازکیفیتبهتمامجزئیاتتوجهمیکنند。

گروهQC

محصولات به طور دقیق بررسی می شوند ، محصولات نهایی قبل از تحویل آزمایش می شوند ، تا اطمینان حاصل کنید که واجد شرایط بودن هر محصول هستند.

چین佛山尚德机械有限公司نمایه شرکت 0

پس از فروشسرویسدپارتمان

تمرکزبرایجادخدماتسریعوحرفهایپسازفروش،برخوردبامشتریودرنهایتحلمشکل،هدفازدستیابیبهخدماتپنجستارهاست。

چین佛山尚德机械有限公司نمایه شرکت

اطلاعاتتماس